รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน 077800028 
101บ้านราชกรูดว่าที่ร้อยตรีชรุณ สุนทรนนท์ 077840072 
102บ้านขจัดภัยนางสาวยุวดี แสงจันทร์ 077824205 
103บ้านคลองของนางสาวฐิติชญา คันธะเนตร 077828043 
105บ้านนกงางนายปรีชา อักษรพิบูลย์ 077828193 
106บ้านบางริ้นนายวิชาญ ผยองศักดิ์ 077821460 
107บ้านบางกลางนายมนัส สักขาพรม 077821541 
108บ้านทุ่งหงาวนายเสฐียร จันทะมูล 077821168 
109บ้านท่าฉางนายนิรัญ เรืองดำ 077811755 
110บ้านหาดทรายดำนางชนิดาภา เถาว์จู 077880019 
111วัดหาดส้มแป้นนางสาวฐิติพร เล่งระบำ 077821170 
112ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60นางนฤมล ไชยชำนาญ 077811660 
113อนุบาลระนองนายมนตรี สังข์ชุม 077811497 
114บ้านเกาะสินไหนายเอกศักดิ์ มนัสชัยวรกุล 077880017 
115บ้านเขานางหงส์นางสุพรรษา กรอกสำโรง 077831261 
116บ้านเกาะพยามนางสาวนิลชฎา หีบเพชร 077870215 
117บ้านปากน้ำนางสาวสิริลักษณ์ วงศ์กวีวิทย์ 077845122 
118บ้านเกาะเหลานายเอกรัตน์ คงยศ 077813641 
119บ้านเกาะช้างนางจริยาภรณ์ เพียรจัด 077880014 
120ชาติเฉลิมนางนิตยาพร ขวัญดี 077811441 
121บ้านบางนอนนายพูนศักดิ์ จินาเกตุ 077823057 
122เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนานางสาวพัดชา ช่วยปลอด 077821549 
123บ้านหินดาดนายวิโรจน์ อินตัน 077828041 
124บ้านทรายแดงนายวิจิตร สุวรรณจินดา 077847137 
126บ้านหินช้างนางสุธาทิพย์ จูงศิริ 077880018 
201วัดสุวรรณคีรีนางปราณี ธนบัตร 077846299 
202บ้านหนองจิก  077846301 
203บ้านหาดจิกนางสาวสุลาวรรณ์ เสวตจันทร์ 077880009 
204บ้านน้ำจืดน้อยนางศรีวรรณ์ กาญจนรุ่ง 077891243 
205นิคมสงเคราะห์นายสุพจน์ แก้วกับทอง   
206บ้านน้ำขาว  077880001 
207บ้านหินวัวนายสุทิน สัจจา 077880002 
208บ้านทุ่งมะพร้าว  077860028 
209เพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน)นางสาวรัชนก สมใจ 077880003 
210ทับหลีสุริยวงศ์นางสาวภณิชชา สุวราช 077846047 
211บ้านสองพี่น้องนายสมชัย นิลรัตน์ 077846271 
212มัชฌิมวิทยานายพงษ์ศานติ์ ภูริสิริกุล 077841385 
213บ้านบางกุ้งนางสุภา แสงสึก 077841482 
215กระบุรีนางอรอนงค์ พลเพ็ง 077891242 
216บ้านคลองเงินนายศักดิ์รินทร์ โชติพฤกษ์ 077824194 
217บ้านปลายคลองนางเสาวนีย์ มัธยัสถ์ 077891596 
218บ้านบกกรายนางอุทุมพร จันทร์ประวัติ 077820131 
219บ้านสองแพรกนางเบญจพร ช่างตรึก 077880011 
220ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)นายศุภชัย โสธร 077828034 
221บ้านลำเลียงนางสาวกชธร เหมทานนท์ 077860634 
222บ้านบางสองรา  077880008 
223บ้านทับจากนางสาวพัชรี แจ่มพิศ 077880007 
301บ้านนานายธีรวุฒิ บุญโสภาส 077890060 
303บ้านบางหินนางกาญจนา สังข์สี 077828037 
304บ้านบางเบนนางสาวพัทธ์ธีรา อุตตราช 077828056 
305บ้านสำนักนางเบญจพร ถิ่นบ้านใหม่ 077843344 
306อนุบาลบ้านด่านนางวาสนา เพชรสุข 077897126 
307บ้านชาคลีนางสาวรัตนา ดำจีน 077828036 
308บ้านทองหลางว่าที่ร้อยตรีสามารถ โต๊ะหยอ 077890097 
309ชมน์พัฒนานายเอกชัย เจ้ยทอง 077897191 
311บ้านห้วยเสียดนายพลากร ธีรกุล 077848174 
312บ้านเชี่ยวเหลียงนางสาวศริณทิพย์ มิตรพัฒน์ 077890096 
401ระวิราษฎร์บำรุงนายสมชาย แป้นปรุง 077880025 
402บ้านบางขุนแพ่งนายนพรัตน์ ศรีสกุล 077899206 
403บ้านปากแพรกนายกฤชณภัทร จันทาอ่อน 077880026 
404บ้านละอุ่นใต้นางปาริชาติ อังศุวิริยะ 077899018 
405บ้านเขาฝาชีนางสาววรุณยุพา ชูจันทร์ 077847039 
406ทับไชยาพัฒนา  077880023 
408ทุ่งตาพลวิทยานางสาวมาธวี เกิดทรัพย์ 077880022 
501บ้านภูเขาทองนายกุมเรศ วัชโรสินธุ์ 077844299 
502บ้านทะเลนอกนางอัจฉริยา บุญโสภาส 077880090 
503บ้านกำพวนนางสาวกฤษฎาพร คันธเนตร 077844301 
504บ้านสุขสำราญนายอนุสรณ์ คงเจริญเมือง 077844300 
505บ้านบางมันนางกาญจนาวดี หวังดีกลาง 077828112 
506บ้านแหลมนาวนายสุริยน ชัยวัชรินทร์ 077880027 
507ไทยรัฐวิทยาที่ 67 (บ้านนาพรุ)  077828027 
508บ้านควนไทรงามนางชุลีวรรณ สำเนียงหวาน 077844298 
509บ้านบางกล้วยนอกนางณัฐธกรณ์ โพธิ์ทอง 077844282